Journal

Article
ระยะเวลาลอยตั วของงานก่อสร้างที่มีลั กษณะซ้ำกั นโดยโปรแกรมKU RCP 2.0
Journal
วิศวกรรมสาร มข. (ISSN: 01258273)
Volume
39
Issue
4
Year
กันยายน - ธันวาคม 2012
Page
331-337
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การวิเคราะห์หาระยะเวลาลอยตัวในงานก่อสร้างที่มีลักษณะซ้ำกัน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01203518 ชื่อวิชา Construction Process Management,10 มิ.ย. 2013 - 30 ก.ย. 2013
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การบริหารและการวางแผนโครงการ,29 มี.ค. 2013 - 29 มี.ค. 2013