Journal

Article
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราการไหลของอากาศต่อสมรรถนะของคูลลิ่งทาวเวอร์
Journal
เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ (ISSN: 08576475)
Volume
29
Issue
339
Year
มิถุนายน 2012
Page
60-64
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-