Journal

Article
ผลของอัตราการไหลอากาศที่มีต่อความสูงของแผงขยายฟิล์มนำ้ในคูลลิ่งทาวเวอร์แบบดร๊าฟธรรมชาติ
Journal
เทคนิค เครื่องกล.ไฟฟ้า.อุตสาหการ (ISSN: 08576475)
Volume
28
Issue
335
Year
กุมภาพันธ์ 2012
Page
58-63
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-