Journal

Article
เมื่อมากคน ก็มากความ ถ้าอยากให้ได้ความต้องจำกัดคน: การวิเคราะห์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Journal
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ (ISSN: 08591113)
Volume
17
Issue
5
Year
กันยายน - ตุลาคม 2011
Page
23-53
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-