Journal

Article
การตอบสนองของอ้อยที่ปลูกในดินเนื้อหยาบต่อการใส่มูลไก่และการให้ปุ๋ยสังกะสีกับเหล็กทางใบ
Journal
แก่นเกษตร (ISSN: 01250485)
Volume
39
Issue
3
Year
กรกฎาคม - กันยายน 2011
Page
197-208
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-