โครงการวิจัยสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ปี 2023

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

1

Award

รางวัล ปี 2023

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 0 0 0
2023 การสำรวจความหลากหลายของพันธุ์ไม้วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2023 ศึกษาการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนใน สปป.ลาว หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2023 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อทางการเกษตรของเกษตรกรโครงการดาวล้อมเดือน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2023 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีกิจกรรมทางกายของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0