โครงการวิจัยสถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ ปี 2023

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 20232022 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 0 0 0
2023 รากฐานของภาษาและความคิดสร้างสรรค์: การวิเคราะห์การสร้างความหมายแบบพหุวิธีของโฆษณาของเล่น หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2023 การวิเคราะห์อัตถภาคในบทวิจารณ์หนังสือยอดนิยม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2023 รูปแบบการจัดการความปลอดภัยของเทศบาลเมืองท่องเที่ยวในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาค ตะวันออก กรณีศึกษาเทศบาลตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 นโยบายการบัญชีสำหรับการนำ “เงินบาทดิจิทัล” มาใช้ในภาคธุรกิจในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2023 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 0 0 0 0
2023 ชื่อโครงการ หลักสูตร “English for Business Logistics, and International Trade Communication” ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0
2023 แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนการสื่อสารแบรนด์การท่องเที่ยวทะเลสาบสงขลาและเมืองท่องเที่ยวสำคัญบริเวณที่ราบลุ่มทะเลสาบสงขลาสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง (High Value Tourism) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2023 การพัฒนาสมรรถนะ ทักษะและองค์ความรู้ด้านการวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวมรดกโลกอยุธยาของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2023 การยกระดับทุนวัฒนธรรมไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย: กรณีศึกษาเมืองพัทยา ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2023 นโยบายการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวพัทยาสู่เมืองท่องเที่ยววิถีใหม่ ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year:

<< 2021 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year:

<< 20222020 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0