โครงการวิจัยสถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ ปี 2023

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Closed Project

Year:

<< 20232021 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 0 0 0
2023 รากฐานของภาษาและความคิดสร้างสรรค์: การวิเคราะห์การสร้างความหมายแบบพหุวิธีของโฆษณาของเล่น หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2023 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวซ้ำในประเทศญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยววัยทำงานชาวไทยในพื้นที่กรุงเทพมหานครช่วงวันหยุดเทศกาลของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2023 รูปแบบการจัดการความปลอดภัยของเทศบาลเมืองท่องเที่ยวในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาค ตะวันออก กรณีศึกษาเทศบาลตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0