โครงการวิจัยฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ปี 1994

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 1994

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 1994

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 1994

1

Project

โครงการวิจัย ปี 1994

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 1994

0

Award

รางวัล ปี 1994

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 2009200820072006 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
1994 ไอโซไซม์กับการแยกายพันธุ์พืชผักบางชนิด ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0

External Closed Project

Year:

<< 2009200520001996 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0