โครงการวิจัยศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม (ภาควิชากีฏวิทยา) ปี 2024

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 0 0 0 0
2024 การประยุกต์ใช้กับดักฟีโรโมนเพศสังเคราะห์เพื่อควบคุมประชากรผีเสื้อในการผลิตทุเรียน: ซิสเทมาติกส์และองค์ประกอบฟีโรโมนของผีเสื้อหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนสกุล Mudaria ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2024 การประเมินการต้านทานและการศึกษากลไกการต้านทานแมลงศัตรูสำคัญทางเศรษฐกิจของเชื้อพันธุกรรมมะเขือในประเทศไทย หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การศึกษาลักษณะและการประเมินความต้านทานของเชื้อพันธุกรรมมะเขือในประเทศไทยต่อแมลงศัตรูสำคัญทางเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 กลไกการต้านทานผีเสื้อหนอนเจาะผลมะเขือของเชื้อพันธุกรรมมะเขือในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 กลไกการต้านทานเพลี้ยจักจั่นฝ้ายของเชื้อพันธุกรรมมะเขือในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0