การศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณซัลไฟต์ทั้งหมดและคุณสมบัติอื่นๆ ของผลไม้แช่อิ่มอบแห้งกับระยะเวลาการเก็บรักษา

  • สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

  • โครงการเดี่ยว

  • 2542

  • inนายวินัศ ภูมินาถ

  • inนายวินัศ ภูมินาถ

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์