การพัฒนาอาหารเช้าจากธัญชาติพร้อมรับประทานที่มีข้าวเจ้าเป็นองค์ประกอบหลักโดยกระบวนการอัดพอง