การพัฒนาวัสดุดูดซับก๊าซเอทีลีนจากเถ้าชานอ้อยเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผักและผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว