ความหลากหลายของแมงมุมและแมลงศัตรูธรรมชาติที่สำคัญในระบบนิเวศเกษตรและถิ่นที่อยู่อาศํยโดยรอบเพื่อวางแนวทางการจัดการระบบนิเวศเพื่อการอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติเพื่อการควบคุมศัตรูพืชแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม