การศึกษาผลของอนุภาคนาโนของเงินที่ผลิตจากโปรตีนสารพิษจากเชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis ต่อรูปแบบการแสดงออกโปรตีนของลูกน้ำยุงลาย