การศึกษาพลังงานที่ใช้ในกระบวนการโอโซนร่วมกับกระบวนการกระตุ้นเชิงแสงสำหรับการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ในตู้เคลื่อนย้ายเนื้อเยื้อสำหรับงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

Publish Year International Journal 1
2016 inดร.สุนทรี แสงจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMontri Sratongin, exAtit Kawpakpor, exPornrung Ampha, exLaksika Jamtanom, exKrisana Kaewbang, "Activated carbon as heterogeneous catalyst of catalytic ozonation activity for improvement RB 49 dye degradation", Materials science forum, ปีที่ 860, ฉบับที่ 860, มีนาคม 2016, หน้า 105-110
Publish Year International Conference 2
2015 inดร.สุนทรี แสงจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThanaporn Wongnoy, exBenjamaphorn Klom-ampha, exChanudda Thongkhom, "Degradation kinetics of aqueous textile reactive dye by hybrid ozone-based treatment systems", 2015 International Conference on Environmental Science and Energy Engineering (ICESEE2015), 26 - 27 กรกฎาคม 2015, - ภูเก็ต ประเทศไทย
2015 inดร.สุนทรี แสงจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSirichai Puasawat , exChannarong Uamthong, "Energy consumption of ozone generation and dye degradation by using ZnO photocatalytic ozonation", 2015 International Conference on Environmental Science and Sustainable Development (ICESSD2015), 25 - 26 ตุลาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย