การวิเคราะห์โปรตีนโอมิกส์ของเซลล์มะเร็งของกระดูกสุนัขและในสุนัขที่ป่วยเป็นมะเร็งกระดูก