การพัฒนาทุ่นลอย drifter เพื่อวัดข้อมูลคลื่น

Publish Year International Conference 1
2016 inดร.ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Designing of Drifter Buoy Used as Coastal Ocean Wave Measuring System", The Proceedings of the Twelfth (2016) Pacific-Asia Offshore Mechanics Symposium PACOMS-2016, 4 - 7 ตุลาคม 2016, Gold coast เครือรัฐออสเตรเลีย