การศึกษารูปแบบการปักกำแพงไม้ไผ่สลายพลังงานคลื่นเพื่อแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณหาดเลน

Publish Year National Conference 1
2015 inดร.ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายฐิติกร วงศ์วิทยานนท์, "การศึกษาเพื่อยืดอายุการใช้งานของกำแพงไม้ไผ่กันคลื่นบริเวณหาดเลน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20, 8 - 10 กรกฎาคม 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย