การผลิตไดเมทิลคาร์บอเนตจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยานิเกิล-คอปเปอร์ บนตัวรองรับ SBA-15 ที่สังเคราะห์จากเถ้าแกลบ