การพัฒนาระบบซอฟแวร์เชิงวัตถุเพื่อการจำลองและวิเคราะห์พฤติกรรมของโครงสร้างทางวิศวกรรมนอกฝั่ง

Publish Year National Journal 1
2016 inดร.อำพน จรัสจรุงเกียรติ, อาจารย์, exณัฐณิชา หนูทับ, exนาถวัฒน์ ชูราศรี, exอาทิตยา ขันตี, exวรพล พูลสุข, "แนวคิดการออกแบบและการพัฒนาท่าเทียบเรือชนิดลอยตัวด้วยตนเอง", วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2016, หน้า 53-61
Publish Year National Conference 1
2013 inดร.อำพน จรัสจรุงเกียรติ, อาจารย์, exชุติมา พาชื่นใจ, exนันฐกานต์ กล่อมปัญญา, exสิริมน เจริญทรัพย์, "วัสดุมวลเบาสมัยใหม่สำหรับบ้านลอยน้ำช่วยผู้ประสบภัย", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลสเชียงใหม่ , 8 - 10 พฤษภาคม 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย