การศึกษาสมบัติเชิงกลและสมบัติทางกายภาพของสารเปลี่ยนสถานะสำหรับใช้เป็นวัสดุก่อสร้างเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน