พยาธิวิทยาคลินิก และการศึกษาทางไฟโลเจนี ของสัตว์กลุ่มเหี้ย-ตะกวดทั้งห้าชนิดในประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์, inนายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ, รองศาสตราจารย์, inนายเกรียงศักดิ์ ไพรหิรัญกิจ, รองศาสตราจารย์, exNarkkong, Naul-Anong, inดร.พรชัย สัญฐิติเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKranjanapitukkul, Kwanjai, "Quantitative and qualitative morphologic, cytochemical, and ultrastructural characteristics of blood cells in captive Asian water monitors", VETERINARY CLINICAL PATHOLOGY, ปีที่ 43, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2014, หน้า 538-546
Publish Year International Conference 2
2010 inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์, inนายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ, รองศาสตราจารย์, inนายเกรียงศักดิ์ ไพรหิรัญกิจ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวนิรชรา โรจนแพทย์, inดร.พรชัย สัญฐิติเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุเมษ กมลนรนารถ, "Comparative cytochemistry of blood cells in Black Jungle Monitor (Varanus salvator komaini) with the other four Monitors in Thailand.", Proceeding International Microscopy Conference-17 (IMC17). Rio Brazil, 19-24 September 2010. , 21 กันยายน 2010, Rio De Janeiro สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
2010 inนายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์, exนวลอนงค์ นาคคง, inนางสาวปิยวรรณ สุธรรมาภินันท์, exขวัญใจ กาญจนพิทักษ์กุล, "Morphological characteristics of blood cells in the Asian Water Monitor", International Microscopy Conference-17 (IMC17, 22 กันยายน 2010, Rio De Janeiro สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
Publish Year National Conference 1
2010 exวัลยา ผ่องแผ้ว, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์, "การแยกชนิสัตว์ในสกุล Varanus spp. ที่พบในประเทศไทยดยเทคนิค Polymerase Chain reaction-Restriction Fragment Length Polymorphophism (PCR-RFLP)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย