แรงจูงใจ ความรู้สึกเสี่ยงและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีต่อจังหวัดอยุธยาในฐานะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรม: ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างนักท่องเที่ยวที่มีวัฒนธรรมต่างกัน