การใช้สภาพดัดแปลงบรรยากาศและน้ำร้อนเพื่อยับยั้งการเกิดอาการ telescoping การเกิดสีน้ำตาล รักษาคุณภาพ และยืดอายุการเก็บรักษาตะไคร้แปรรูปพร้อมบริโภค

Publish Year National Conference 1
2008 inดร.อภิตา บุญศิริ, inนายเจริญ ขุนพรม, inนายสมนึก ทองบ่อ, inนางสาวยุพิน อ่อนศิริ, "ผลของน้ำร้อนต่อการยับยั้งการเกิดอาการ telescoping ของตะไคร้ตัดแต่งสด ", การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 6, 14 - 15 สิงหาคม 2008, ขอนแก่น ประเทศไทย