การพัฒนาเตาผลิตก๊าซชีวมวลเพื่อทำแห้งใบมันสำปะหลังสำหรับเป็นอาหารสัตว์โดยใช้พลังงานจากเหง้ามันสำปะหลัง