การสังเคราะห์เมมเบรนเชิงประกอบแนฟฟิออน/ซีโอไลต์สำหรับเซลเชื้อเพลิง

Publish Year International Journal 1
2010 inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, exSiraprapa Pimprom, "Nafion/Analcime and Nafion/Faujasite composite membranes for polymer electrolyte membrane fuel cells", CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN, ปีที่ 88, ฉบับที่ 4A, เมษายน 2010, หน้า 496-500
Publish Year International Conference 1
2008 inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, exSiraprapa Pimprom, "Nafion/Analcime and Nafion/Faujasite Composite Membranes for High Temperature Operation of PEMFC", World Congress on Engineering and Computer Science 2008 (WCECS 2008) , San Francisco,USA., 22 - 24 ตุลาคม 2008, San Francisco แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 2
2005 inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, "Zeolite Composite Membrane Using as Proton Exchange Membrane in Fuel Cell", การประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27 ตุลาคม 2005 - 28 ตุลาคม 2006, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2005 inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, "Synthesis of Nation/Zeolite Composite Membrane Using as Proton Exchang Membrane in Fuel Cell", การประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27 - 28 ตุลาคม 2005, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย