ความแปรปรวนทางฟีโนไทป์ของลักษณะทางสรีรวิทยาเพื่อใช้คัดเลือกพันธุ์สบู่ดำ