การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตฝ้ายปลอดสารพิษเพื่ออุตสาหกรรมในครัวเรือน