การใช้แบคทีเรียเพื่อส่งเสริมการเจริญของพืชและการประเมินกลุ่มยีนฟังก์ชันของแบคทีเรียในดิน