สถานภาพองค์ความรู้ของบทบาทสตรีไทย ด้านกฎหมายและการเมือง พ.ศ. 2560 – 2565