การจัดการน้ำด้านการเกษตรจากแหล่งน้ำบาดาล เพื่อเพิ่มผลิตภาพการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง สำหรับกลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง บ้านกรับใหญ่ ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี