ความลึกที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการบำบัดทางชีววิทยาในระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนแบบบ่อผึ่ง