ระบบคาดการณ์และติดตามภัยแล้งด้านการเกษตรเชิงพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกลและการเรียนรู้ของเครื่อง (เฟส 2)