การพัฒนากระบวนการผลิต 5-hydroxymethylfurfural จากน้ำตาลฟรุกโตสด้วยกระบวนการแบบต่อเนื่องในปฏิกรณ์แบบเบดนิ่ง (เฟส 2: 2565-2566)

Publish Year International Journal 1
2022 exTiprawee Tongtummachat, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, exNattee Akkarawatkhoosith, "Continuous hydrothermal furfural production from xylose in a microreactor with dual-acid catalysts", RSC Advances, ปีที่ 12, ฉบับที่ 36, สิงหาคม 2022, หน้า 23366-23378