การศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับกลไกของวัสดุรองรับกราฟีนตามขนาดสำหรับการสนับสนุนตัวเร่งปฏิกิริยาอนุภาคนาโนทองสำหรับปฏิกิริยาการผลิตแก๊สไฮโดรเจน (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2565)