การวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่ด้วยวิธีเครื่องจักรการเรียนรู้และแบบจำลองสโตแคสติก กรณีศึกษา: การเพาะปลูกกระชายดำ (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2564)