การประเมินพื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลุ่มน้ำปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  • คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • โครงการเดี่ยว

  • 2565 (2564-2565)

  • inดร.เทพไท ไชยทอง, อาจารย์

  • inดร.เทพไท ไชยทอง, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี