หน่วยวิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยีการแปรรูปชีวมวลเพื่อวัสดุพลังงานและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร (ปีที่1)

Publish Year International Journal 2
2022 exThazin, N.M., exChaiammart, N., exThu, M.M., inดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of pre-carbonization temperature on the porous structure and electrochemical properties of activated carbon fibers derived from kapok for supercapacitor applications", Journal of Metals, Materials and Minerals, ปีที่ 32, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2022, หน้า 55-64
2022 inดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exApiluck Eiad-ua, inดร.นภัส แก้วตระกูลชัย, exAi Seizawa, exTakahiro Ishizaki, "Cattail leaf-derived nitrogen-doped carbons via hydrothermal ammonia treatment for electrocatalytic oxygen reduction in an alkaline electrolyte", International Journal of Hydrogen Energy, ปีที่ 47, ฉบับที่ 59, กรกฎาคม 2022, หน้า 24738-24749
Publish Year International Conference 2
2021 exSittan Wongcharoen, exChayanaphat Chokradjaroen, exNagahiro Saito, inดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Facile preparation of Au nanoparticles supported on TiO2 hollow fibers as visible light photocatalyst for dye degradation", The 21st International Union of Materials Research Societies International Conference in Asia (IUMRS-ICA 2020), 23 - 26 กุมภาพันธ์ 2021, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2021 exNu Myat Thazin, exNattapat Chaiammart, inดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Kapok-Derived Porous Carbon Fibers with Controlled Morphology and Porosity for Supercapacitor Electrode Application", The Asian Meeting on Ferroelectricity (AMF)-The Asian Meeting on Electroceramics (AMEC) 2021, 7 - 9 กรกฎาคม 2021, กรุงเทพฯ (Online conference)