เตาไพโรไลซิสชีวมวลชนิดให้ความร้อนด้วยตนเองเพื่อผลิตถ่านไร้ควัน น้ำส้มควันและน้ำร้อน

Publish Year International Journal 1
2021 inดร.คณิต มานะธุระ, รองศาสตราจารย์, "Novel Performance Study of Recirculated Pyro-gas Carbonizer for Charcoal Production", Energy for Sustainable Development, ปีที่ 64, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2021, หน้า 8-14
Publish Year National Journal 1
2022 inดร.คณิต มานะธุระ, รองศาสตราจารย์, exดร.อุกฤต สมัครสมาน, "สมรรถนะของเตาไพโรไลซิสกะลามะพร้าวชนิดให้ความร้อนด้วยตนเอง", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2022, หน้า 1-9