โครงการความร่วมมือทางวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

Publish Year International Journal 7
2023 exJiang, Xin-Yu, exPark, Young-Kwon, exWen, Jet-Chau, exBui, Ha Manh, exLin, Yi-Feng, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, exKhiem, Ta Cong, exMunagapati, Venkata Subbaiah, exLin, Kun-Yi Andrew, "Hollow-architected Co3O4 for enhancing Oxone activation to eliminate an anesthetic, benzocaine, from water: A structure-property investigation with degradation pathway and eco-toxicity", Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, ปีที่ 150, ฉบับที่ 105042, กันยายน 2023
2023 exYi-Chun Chen, exXin-Yu Jiang, exBui Xuan Thanh, exJia-Yin Lin, exHaitao Wang, exChao-Wei Huang, exHongta Yang , exDepartment of Chemical Engineering, National Chung Hsing Univ, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, exKun-Yi (Andrew) Lin, "Magnetic Carbon Foam Adorned with Co/Fe Nanoneedles as an Efficient Activator of Oxone for Oxidative Environmental Remediation: Roles of Surficial and Chemical Enhancement", C-Journal of Carbon Research, ปีที่ 9, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2023
2022 exWei-JieLiu, exEilhann Kwon, exBuiXuan Thanh, exTa Cong Khiem, exDuongDinh Tuan, exJia-YinLin, exThomasWi-Afedzi, exChechia Hu, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, exKun-Yi Andrew Lin, "Hofmann-MOF derived nanoball assembled by FeNi alloy confined incarbon nanotubes as a magnetic catalyst for activating peroxydisulfate todegrade an ionic liquid", Separation and Purification Technology, ปีที่ 295, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2022, หน้า 120945
2022 exWei-ChengChen, exEilhann Kwon, exHa Manh Bui, exTa Cong Khiem, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, exFarshid Ghanbari, exDuong Dinh Tuan, exKun-Yi Andrew Lin, "Catalytic bromate reduction in water by Ru/C via borohydride-based hydrogenation: A comparative study", Journal of Environmental Chemical Engineering, ปีที่ 10, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2022, หน้า 108080
2022 exPrapatsorn Kaewkam, exApichaya Kanchanapaetnukul, exJanista Khamyan, exNattapon Phadmanee, exKun-Yi Andrew Lin, exKrisana Kobwittaya, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "UV-assisted TiO2 photocatalytic degradation of virgin LDPE films: Effect of UV-A, UV-C, and TiO2", Journal of Environmental Chemical Engineering, ปีที่ 10, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2022, หน้า 108131
2022 exLiu, W.-J., exKwon, E., exThanh, B.X., exLee, J., exTa, C.K., inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, exLin, K.-Y.A., "Nanoscale CoNi alloy@carbon derived from Hofmann-MOF as a magnetic/effective activator for monopersulfate to eliminate an ultraviolet filter", Journal of Nanostructure in Chemistry, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2022
2021 exThammasak Rojviroon, exOrawan Rojviroon, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, exSivakorn Angthong, "Application of TiO2 nanotubes as photocatalysts for decolorization of synthetic dye wastewater", Water Resources and Industry, ปีที่ 26, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2021, หน้า 100163
Publish Year National Conference 1
2022 exวสุนธรา ช้างทอง, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, exกุลยา สาริชีวิน, "การบําบัดไนเตรตและไนไตรต์ต้วยกระบวนการโฟโตแคตาไลซิสร่วมกับตัวเร่งไทเทเนียมไดออกไซด์", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 21, 13 พฤษภาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย