โครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ