การศึกษาความรุนแรงและความต้านทานสารเคมีของเชื้อรา Exserohilum turcicum สาเหตุโรคใบไหม้แผลใหญ่ของข้าวโพดและการจัดการโรคโดยใช้สารเคมีอย่างเหมาะสมเพื่อควบคุมโรคใบไหม้แผลใหญ่ของข้าวโพดหวานในประเทศไทย