การผลิตภูมิคุ้มกันต่อต้านเชื้อโรคท้องร่วงติดต่อในสุกรในน้ำนมแพะ (โครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่ วท ปี 2563)