การออกแบบซีโอไลต์ชนิดกรดลิวอิสสำหรับการเปลี่ยนกลูโคสที่ได้จากชีวมวลเป็นสารเคมีมูลค่าเพิ่มโดยใช้การคำนวณทางเคมีคอมพิวเตอร์ การเรียนรู้ของเครื่องและการทดลอง (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2563)