การพัฒนาเทคโนโลยีการดักจับและตรวจวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยวิธีทางเคมีไฟฟ้าจากท่อนาโนฮาลลอยไซต์ (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2563)