การตรวจพิสูจน์แหล่งที่มาของฝุ่นละออง PM2.5 ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยเทคนิควิเคราะห์ธาตุ

Publish Year National Conference 1
2022 exสุมิตรา อัมพะลพ, inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบของฝุ่นละอองขนาด 2.5 ไมครอน ด้วยเทคนิค PIXE เพื่อระบุแหล่งที่มาที่เป็นไปได้", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2022, นครปฐม ประเทศไทย