บทบาทด้านปริมาณและองค์ประกอบของอินทรียวัตถุที่เกิดจากผลสะสมระยะยาวของวัสดุปรับปรุงดินในดินเสื่อมโทรมเนื้อหยบาบต่อการดูดซับธาตุอาหารพืชและการดูดใช้ธาตุอาหารพืชในมันสำปะหลังและอ้อย