ปัจจัยคุณภาพชีวิตการทำงานที่มีผลต่อประสิทธิผลในการทำงานโดยผ่านความผูกพันขององค์การ กรณีศึกษา พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน สังกัดสำนักงานสาธารณสุข ในประเทศไทย