การพัฒนา ปรับปรุงสมรรถนะของการออกซิเดชั่นด้วยการเร่งปฏิกิริยาของ 5-ไฮดรอกซิเมทิลเฟอร์ฟูรอล (HMF) ไปเป็น 2.5 ฟิวแรนไดคาร์บอกซิลิก (FDCA) ในปฏิกรณ์แบบเบดนิ่ง